دانلود رایگان کتاب بحرالمعارف pdf از عبدالطیف گیلانی

دانلود رایگان کتاب بحرالمعارف pdf از عبدالطیف گیلانی

دانلود کتاب بحرالمعارف pdf از عبدالطیف گیلانی

نویسنده ملا عبدالطیف گیلانی

این کتاب در باب احضار روح و جن و هفت پریان و شق الارض (شیخ ابوالقاسم نصر حکیم شیرازی) و توانگری مالی و شکست دشمن و … می باشد.
بحرالمعارف نوشته ی ملا عبدالطیف گیلانی ، معروف به شیخ رمال می باشد.
در مقدمه این کتاب چنین آمده است ::
از اساتید و مشایخ عظام چنین روایت شده است که علم خواص، اکسیر زمان است و در هر کار و علمی انسان را به مقصود می رساند چه هر چه اوراد و اذکار و افسون و دعا و وفق و طلسمات و عظمت و خواص در جهان موجود است همگی از تلألؤ وجود حضرت ذات باری تعالی است.
از اساتید نقل است که برای تحقق خواسته ها و استجابت مناجات از درگاه پروردگار چند شرط وجود داردکه می بایست بجای آورده شود و اگر این شرط انجام گیرد هر چه انسان از خداوند طلب کند خواسته هایش برآورده خواهد شد.
لذا هر که طالب و راغب این علوم است می بایست به شروط آن نیز عمل کند.
هر اوراد و طلسم و خواص و خواص اسماء که در این کتاب موجود است تابع قوانین منازل السعد و منازل القمر است که در قرآن کریم منازل ماه خوانده شده است. (آیه ۳۹ سوره مبارکه یاسین)
ای طالب علم معرفت، این منازل قمر حقیقت دارد و تمام اعمال را در وقت سعد این منازل انجام می دادند. حتی عبادتی که برای ذات باری تعالی انجام می دادند تابع این سعد و نحس منازل است .

6000 تومان – خرید

نسخه کامل کتاب بحرالمعارف بصورت پی دی اف در 353 صفحه

در بیان منازل سیارات
ادعیه و اوراد و طلسم و طلسمات و خواص آنها و خواس اسماء الحسنیالهی
در بیان منازل سیارات و ستارگان، تقسیمات احکام سیارات و محل قرار
گرفتن خادمان و ملائکه و طالع سیارات و ایام و روزها و ماه ها و جداولمربوطه

در باب پیش گویی در علوم خواص که شامل سمیا و علم جفر و علم افسون
و اسماء و سایر علوم، پیشگویی احوال بیمار و بدست آوردن حاجات
ساعت موکل و ملائکه و خادم روز و شب
دربابت تعریفات جداول و منازل السیارات و استخراج آن و جداول کتاب
شمس العرفا و کتاب شمس الانوار و محاسبات از روی جداول ابجد کبیر
درباب وفق طلسمات و جداول ابجد صغیر برای محاسبه منازل السیارات وستاره و اقبال

 

دانلود کتاب بحرالمعارف

 

طلسمات حروف روز ها و ماهها و سالها
در بابت المحبت عاشق و سرگردان کردن کسی و نوشتن روی جوهر و
زعفران بر نعل کهنه اسب
برای بستن خواب کسی
باب المجنون و دیوانه کردن طرف
باب المحبت
باب المجنون
باب الجلب
باب الصرع
باب المحبت
باب سیمیا
باب جلب درهم
باب جلب دراهم
باب سیمیا
باب الاخفا
باب رجم الدار
باب ترحیل
باب قهریه و تدمیر ظالم
باب سیمیا عجیب
ق تحیز عظیم و باب قبول
عقد الذکر و عقد البول
باب سیمیای تحویلات
باب رد درهم
باب اظهار درائم
باب طی الارض
باب رد
بابت ترکیب سحر سمیا
باب جلب خدام
حرف ق جلب دعوت ملوک سبعه
سنگ زرد

 

آینه اسکندری
باب فتح کنوز کبرا
باب حرف ق
خلاصه شق الارض
حرف ق ابطال طلسمات
ابطال الحسر و طلسم و طلسمات
حرف ق باب سیمیا
باب نقل معلوم
باب احضار فیلوس

 

دانلود کتاب بحرالمعارف

 

باب سحر قمریه سمیاییه

حرف ق باب انقلاب (تبدیل)
باب سحر سمیا
باب جلب دراهم
علم جفر سیمیا
در منازل قمر
باب احکام ارباب
سحر جفر جوزی
احکام و دوت حرف ت
حرف ق هذا دایره سلیمانی
باب استخدام
احکام پریزاد
حرف ق باب جلب ولاده
باب سریق و باب تدمیر قهر
باب جکمشطقیال الکبری
دعوت الجلب الپریزادیه
خواص الکبریایی
باب جلب قلوب
حرف ق هاتف الاخفاء
طی منازل فلکیه
باب جلب خادم
باب چالدوزه
باب الخوزه
باب الخوزه

دانلود کتاب بحرالمعارف

حرف ق باب سیمیا و باب سیمیای جلب دراهم
باب علم استخدام سیمیا و باب استخدام طبروش و باب استخدام مربع
علم کهف، وفق جبرائیل علیه السلام (خلشائیل – رجبایل – ملجلشاک – لطو
اغلاکسه – ارزاعه – طهطلاشه – دروزائقه – خثالات – درغیالیلاث –
کشمکائیل – لو غیلاش – درغلثائیل – دو غیائیل)
هذا علم کف سرالاعظم
حرف ق باب جلب جالوت و حرف ق باب تصریف
باب سر العظیم و حرف ق باب جلب ارواح
باب سیمیای عزمت و حرف ک باب خواص العظم حرف ق
باب الغرائب سیمیا و باب المقام

مرتبه کشف باب جلب ظهور المسافر
حرف ق باب استخدام العجیب و حرف ق باب سیمیای جلب درهم
باب سیمیای فتح الاقفال و سراج الانوار
حرف غ باب طی المنازل السمیاوی حرف ق
حرف ق بابت تدویره و حرف ق باب حفظ و باب اخفا حجر
حرف ق باب جلب القیس و حرف ق باب جلب القبول
حرف ق باب جلب جالوت حرف ق باب تصرف
و صدها مطالب دیگر….

6000 تومان – خرید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0