دانلود رایگان کتاب دموکراسی یا دموقراضه

دانلود رایگان کتاب دموکراسی یا دموقراضه

یک تشکیلاتی را تاسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد. یا چرخاندن لقمه دور سر مردم.

رمز بقای مدیریت، انتخاب و انتصاب زیردستانی است که قدشان از شما کوتاه تر باشد.

وقتی که مردم، حال و حوصله یا همت یا انگیزه یا جربزه قیام و انقلاب ندارند از دست یک نویسنده ی یک لاقبا چه کاری بر مى آید.

یعنی یکی از اصلی ترین برنامه ها و تدابیر دموقراضه مشغول کردن مردم به گونه ای بوده است که کسی حال و حوصله و انگیزه و فرصت انقلاب کردن نداشته باشد.

انقدر چشم و گوش مردم را از حرفهایی راست بی ضرر و بی خاصيت پر کنید که مجال فکر کردن در مورد حقایق خطرناک را پیدا نکنند.

اگر ما اصل باور و اعتقاد مردم به هر چیزی را به رسميت بشناسیم و تقویت کنیم، باید منتظر روزی باشیم که این سلاح برنده به سمت خود ما برگردد و علیه خود ما به کار گرفته شود.

📕 دموکراسی یا دموقراضه
✍🏻 #مهدی_شجاعی

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0