دعای محبت زن وشوهر

💠دعای محبت زن وشوهر💠

اگر شوهرتان به شما محبت نمی کنند با خواندن این دعا همسر خود را مهربان کنین.

اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن ﻣﺤﺒﺖ نمی ﻛﻨﺪ، زن می ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ را ﺑﺮ ﻗﻨﺪ و ﻧﺒﺎت ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﻣﺪ و ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮش از آن ﻗﻨﺪ و ﻧﺒﺎت ﺑﺨﻮرد.
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺮ ﮔﻼب ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻼب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻤﺎﻟﺪ. ان ﺷﺎ اﷲ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﻄﻴﻊ می ﮔﺮدد؛ آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ:

🔆انﱠ اَﺻﺤﺎب اﻟـﺠﻨﱠﺔِ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺷُﻐُﻞٍ ﻓﺎﻛﻬﻮنَ ﻫﻢ و اَزواﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻼلٍ ﻋﻠﻲ اﻻَراﺋﻚ ﻣﺘﱠﻜﺌﻮنَ ﻟَﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛـﻬﺔٌ و ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮن🔆
َ

📚کنز الحسینی ص 44

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0