طلسم بخت گشایی قوی + طرز نوشتن

طلسم بخت گشایی قوی + طرز نوشتن , طلسم محبت , طلسم محبت یهودی , طلسم عشق فراوان و بدون بازگشت

طلسم بخت گشایی اول

اگر کسی بختش بسته باشد باید این طلسم را در زمانی که مشتری در تسدیس باشد با زهر وکاغذی نوشته وبا ابش غسل کند که بختش باز میشود.
طلسم اینست:

طلسم بخت گشایی قوی دختران و پسران

طلسم بخت گشایی دوم – طلسم بخت گشای روی تخم مرغ همراه با نقش آن

جهت گشودن این طلسم را روی تخم مرغ نوشته بخورد در ساعت سعد گشایش در طالع پیدا شود.
طلسم اینست:

طلسم بخت گشای دختران جوان روی چهل پاره کاغذ

اگر بخت دختری را بسته باشند وبخواهد گشایش شود نسخه زیر را بر چهل یک پاره کاغذ نوشته و روزی یکی را بشوید وبه صورت زند وجلوی خانه خود بپاشد البته بختش باز شود در ساعت سعد این عمل صورت گیرد.
طلسم اینست:

طلسم بخت گشا و باطل السحر برای بخت گشایی و باطل کردن سحر و جادو و دختر و پسری که بختش را بسته اند

برای بخت گشایی وباطل سحر این طلسم را بنویس وخورد کن و هرروز با قدری اسفند دود کن زیر دامن ویا از دود ان بگذرد ویا در حمام شسته وبرسر ریزد باطل شود وگشایش در بخت حاصل شود.
طلسم اینست:

طلسم بخت گشای بخت بسته شده و دختر جادو و سحر شده که بختش برای ازدواج باز نمی شود

اگر بخت دختری بسته باشد و عقد او سر نگیرد ودرطالع او سحر و جادو کرده باشند باید اب هفت چاه را بیامیزد و از هفت دکان عطاری گلاب گرفته و باب داخل کرده و هفت جوش سلیمانی وبلقیس راکه طلسم بلقیس روی ان نقش شده باشد در اب گلاب انداخته مقابله قبله یس را تا مبین هفتم براب خوانده و روز سه شنبه ابرا برسر ریزد وسوره احزاب را نوشته با زعفران بنام خود وتمام خلق ودر اتاق خواب خود در حلقه ای نهاده وبماند و طلسم بلقیس را همراه کند و این طلسم را با اب سیر و فلفل و گلاب نوشته همراه کند و روز چهارشنبه همین طلسم را به همان ترتیب نوشته با هفت دانه فلفل سیاه بسوزاند.
طلسم اینست:

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0